• Zarejestruj się, żeby skorzystać
    z 10% rabatu
    za pierwszą rejestrację (naliczany automatycznie)!

  • Przed kliknięciem "zamawiam" wpisz w pole "Mam kupon rabatowy"
    KOD REALIZACJI uprawniający do dodatkowego rabatu
    otrzymany od konsultanta na ulotce lub w zaleceniach

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego
VHO – Vital Hemp Oil
 
1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym OleumKonopne.pl oraz wszystkie podstrony prowadzony jest przez VHO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościelnej 1/8 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000663957, REGON 366573436, NIP 8361863577.
 
 Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową http://oleumkonopne.ploraz wszystkie podstrony.
 
Definicje
 
Sprzedawca – VHO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościelnej 1/8 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000663957, REGON 366573436, NIP 8361863577 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU. 2013, poz. 1422),
 
Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem http://oleumkonopne.pl,
 
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 
Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
 
Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 
Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez uzupełnienie i wybór danych na stronie Sklepu.
 
2 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 
.Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 
Kupujący może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 
Po złożeniu zamówienia wysyłany jest automatycznie e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Data wysyłki tego maila jest datą potwierdzenia zamówienia.
 
Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, zamówienia przekazywane są do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 
Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmieniane lub anulowane poprzez kontakt z biurem sklepu, do momentu wysyłki towaru, o czym Kupujący informowany jest za pomocą wiadomości elektronicznej lub telefonicznie.
 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo
 
wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 
3 PŁATNOŚCI
 
Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 
Kupujący nie będący osobą fizyczną w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 
Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
 
płatność za pobraniem,
 
płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy
 
Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 
W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4b niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania całości kwoty za towar na koncie Sprzedawcy.
 
W przypadku sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4b niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 
4 DOSTAWA
 
Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 
wysyłka kurierska
 
Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 
Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 
Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 
Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 
Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się w terminie od jednego do czternastu dni, licząc od momentu jego potwierdzenia przez Kupującego oraz zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, w zależności od dostępności produktu w magazynie.
 
Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku braku produktu w magazynie, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę.
 
Czas kiedy Kupujący otrzyma zamówiony towar jest uzależniony od czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 
Zwraca się uwagę, że dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) oraz okresy szczególne w roku (tzw. długie weekendy, zakończenie roku, okresy bezpośrednio poprzedzające Święta Wielkanocne oraz Boże Narodzenie) wydłużają efektywny czas oczekiwania na zamówiony Produkt.
 
5 REKLAMACJA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
Kupujący w sytuacji gdy otrzymany Produkt jest wadliwy ma prawo złożyć reklamację w ciągu dwóch lat od daty stwierdzenia niezgodności produktu z umową.
 
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dostarczenia produktu do Sprzedawcy.
 
W przypadku reklamacji rozpatrzonej pozytywnie Sprzedawca dostarczy Kupującemu inny pełnowartościowy egzemplarz zamówionego Produktu a jeżeli to będzie niemożliwe zwróci cenę nabycia reklamowanego produktu wraz z kosztami jego dostawy do sklepu.
 
W przypadku reklamacji rozpatrzonej negatywnie Sprzedawca odeśle zareklamowany Produkt do Kupującego na koszt Kupującego.
 
Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 
Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego poprzez wysłanie drogą pocztową, listem poleconym w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie.
 
Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 
Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w sposób określony w druku odstąpienia od umowy będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 
Zwroty Produktów w przypadku postępowania reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.
 
 
6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
VHO z o.o. z siedzibą przy ul. Kościelnej 1/8 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000663957, REGON 366573436, NIP 8361863577
 
Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celach realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 
Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.
 
Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 
 
7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 11 października 2018r.
 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 
Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności i utrudnienia powstałe wskutek blokowania możliwości korzystania z usług poczty elektronicznej przez administratora serwerów, jak również usuwania i blokowania wiadomości e-mail przez programy użytkowane przez Kupującego.
 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U 2014 poz. 827).
 
Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nie stanowią natomiast oferty.
 
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl