Regulamin Sklepu Internetowego Oleum Konopne


§1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca: Sklep internetowy Oleum Konopne, dostępny pod adresem internetowym www.oleumkonopne.pl, jest prowadzony przez VHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewice, ul. Kościelna 1/8, 96-100 Skierniewice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000663957, NIP: 8361863577, REGON: 366573436.
2. Sklep internetowy sprzedaje detalicznie przez Internet. Oferta sklepu skierowana jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców.
3. Niniejszy Regulamin jest nieodłączną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
 5. Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
 7. potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
 9. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem do pkt. 4
4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.


   §2 Informacje o produktach

   1. Sklep Oleum Konopne oferuje produkty spożywcze zawierające kannabinoidy, takie jak olejki CBD, CBG, CBD+CBG oraz waporyzatory.
   2. Ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
   3. Informacje o dostępności produktów znajdują się na stronie internetowej sklepu.

   §3 Zasady sprzedaży

   1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez stronę internetową sklepu.
   2. Klient po dodaniu produktu do koszyka i uzupełnieniu swoich danych kontaktowych wybiera sposób dostawy i płatności.
   3. Dostępne metody płatności to przelew bankowy, BLIK, Apple Card oraz inne usługi płatnicze wspierane przez system Stripe.
   4. Dostawy realizowane są za pośrednictwem InPost, zgodnie z ich aktualnym cennikiem dostępnym na stronie https://inpost.pl/cenniki.

   §4 Prawa konsumenta

   1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
   2. Informacja o odstąpieniu od umowy powinna być przekazana sprzedawcy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą lub e-mailem).
   3. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktów.
   4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów, w terminie 14 dni od informacji o odstąpieniu od umowy przez konsumenta.

   §5 Reklamacje

   1. Klient ma prawo reklamować produkt w przypadku stwierdzenia wad.
   2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie lub drogą elektroniczną i zawierać opis wady oraz oczekiwania klienta.
   3. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania.

   §6 Ochrona danych osobowych

   1. Administratorem danych osobowych jest VHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
   2. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zamówienia oraz, jeśli klient wyrazi zgodę, do działań marketingowych.

   § 7 Dane osobowe w Sklepie internetowym
   1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

   2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

   3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

    1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

     przesyłki na zlecenie Administratora.

    2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

     elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

   4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

   § 8. Postanowienia końcowe

   1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

   4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.